BRAVO Time

Timeregistrering med faktura og prosjekt
BRAVO Timer er en brukervennlig og fleksibel løsning for den enkelte medarbeider til å registrere sine timer mot prosjekt, kunde eller ordre. Ved hjelp av brukerdefinerte tidsarter bestemmes det automatisk om timene skal overføres til lønnssystemet og/eller overføres som ordrelinjer til fakturering. Med kraftige rapporter som viser grafisk fremstilling av timefordeling på prosjekt, medarbeider eller ordre har du til enhver tid oversikt over timeforbruket.

Registrere timer
Å registrere timer i BRAVO er enkelt. Ved hjelp av almanakk har den enkelte medarbeider full oversikt over dager, måned og år med tilhørende informasjon om helligdager, fridager, høytidsdager og redusert arbeidstid. Almanakken kan vedlikeholdes i BRAVO. Ønskes oppslag på tidligere registrerte timer er det nok å velge ønsket dag i almanakken og timene hentes frem. Her kan nye timer legges til eller eksisterende redigeres. Ved registrering av timer mot ordre vil brukerdefinerte tidsarter automatisk bestemme hva som skal faktureres, hvilken timesats, innpris og kostpris som skal benyttes, minimum belastbar tid samt kostnadsføring mot regnskapet. Medarbeidere trenger kun å konsentrere seg om antall medgåtte timer og belastbar tid. Sistnevnte kan sperres for inntasting. Ønskes automatisk beregning av medgått tid kan tidtakerløsningen i BRAVO benyttes. Under registrering av nye timer summeres antall timer og fakturerbart beløp for dag og uke, noe som gir en meget god oversikt for medarbeideren. Fra samme bilde kan oppslag på timer registrert i inneværende uke vises og/eller det kan søkes etter timer med utvalg på periode, prosjekt, kunde, tidsart og ordre.

Overføre timer til ordre
Timer kan registreres mot eksisterende ordre eller ny ordre kan opprettes direkte fra timemodulen. I ordren kan det legges inn budsjettert pris og/eller avtalt pris som fakturaen skal lyde på. For begge er det mulig å legge inn varsel når en fastlagt grense nærmer seg eller overskrides, for eksempel gi varsel når 90% av budsjettert pris eller avtalt pris er nådd. Varselet gis som melding under registrering av timer. Det kan også føres tilleggstjenester på ordren som en del av jobben, for eksempel salg av ordinære varer. Hvis det ønskes å samle flere ordrer i et overordnet prosjekt kan det velges. På den måten faktureres alle ordrer knyttet til det aktuelle prosjektet samlet.

Timeregistrering mot prosjekt
I BRAVO Timer kan løsningen settes opp til å registrere mot prosjekter uten å berøre regnskap eller faktura. Statistikk kan hentes ut på prosjekt eller medarbeidernivå. I tillegg kan det benyttes periodebudsjett på kunde, prosjekt, tidsart eller medarbeider.